Wednesday, June 26, 2013

Tamaz Gelashvili Wins 6th NY International

Grandmaster Tamaz Gelashvili [pictured] won the 6th New York International.